biuro.zakupspolek@gmail.com
wtorek Styczeń 16th 2018

Statystyki

  • Wszystkich wizyt: 220
  • Dzisiaj wizyt: 1

Zakup spółki akcyjnej

Spółki akcyjne to optymalne narzędzie dla przedsiębiorców, chcących poprowadzić pod jej postacią dużą firmę.
Zazwyczaj jest ona zakładana w celu gromadzenia kapitału kilku osób lub całych przedsiębiorstw.

Olbrzymią niedogodnością, związaną zakładaniem firmy w postaci spółki akcyjnej, jest jej skomplikowany proces rejestracyjny.
Związany jest on z masą formalności, koniecznością spędzenia sporej ilości czasu w olbrzymich kolejkach do poszczególnych urzędów, a także wielkimi kosztami.
Mając na uwadze tą problematykę, wiele firm zaoferowało sprzedaż gotowych spółek akcyjnych.

Gotowa spółka akcyjna to podmiot w pełni przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że został on zarejestrowany w poszczególnych instytucjach, co znaczy, że dysponuje numerem NIP, REGON, KRS, VAT oraz VAT-EU.
Dodatkowo niejednokrotnie wyposażony jest on także we własne konto bankowe z kapitałem zakładowym.

Aby posiąść wybraną jednostkę, wystarczy jedynie podpisać umowę spółki u notariusza.
Zakup spółki akcyjnej pozwoli Ci oszczędzić czas oraz nerwy związane z samodzielną rejestracją wybranego podmiotu.

Likwidacja spółki z oo

Oczywistym faktem jest, że nie każda firma musi odnieść sukces. Niekiedy firma wpada w ciąg długów, z których ciężko się wyplątać. Czasem jednak przedsiębiorcy decydują się zamknąć firmę bez konkretnych powodów.

Spółka może zostać rozwiązana:
* z przyczyn przewidzianych w umowie spółki;
* za pośrednictwem uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza;
* z powodu upadłości spółki;
* z powodu bankructwa spółki;
* inne przyczyny przewidziane w prawie;

Likwidacją spółki nazywamy zakończenie bieżących interesów spółki, ściągniecie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz upłynnienie majątku spółki.

7 kroków do likwidacji spółki:

Pierwszy krok:
2/3 głosów za likwidacją spółki – uchwała wspólników

Drugi krok:
Wybór odpowiednich likwidatorów, którzy zajmą się całym procesem likwidacyjnym.

Trzeci krok:
Poinformowanie o likwidacji KRS i ogłoszenie tego w MsiG.

Czwarty krok:
Przygotowanie bilansu otwarcia likwidacji.

Piąty krok:
Podjęcie czynności likwidacyjnych.

Szósty krok:
Sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego + złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS.

Siódmy krok:
a) złożenie zeznania podatkowego wraz ze sprawozdaniem finansowym do organu podatkowego i zawiadomienie o zakończeniu postępowania likwidacyjnego
b) wystąpienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem, sporządzonym na urzędowym formularzu, o wykreślenie zlikwidowanej spółki z rejestru podatników VAT (druk VAT-Z),
c) złożenie deklaracji NIP-2 dla potrzeb zawiadomienia o zmianie statusu podatnika w podatku dochodowym,
d) zawiadomienie GUS o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę.

Sprawa zarządu spółki z o.o.

Zarząd pełni funkcję organu, który wykonuje czynności reprezentacyjne oraz zajmuje się prowadzeniem spraw spółki. Może on składać się z jednego lub wielu członków, którzy niekoniecznie muszą należeć do grona wspólników.
Członek wchodzący w skład zarządu jest powoływany oraz odwoływany na podstawie uchwały opracowanej na zgromadzeniu wspólników. Członek zarządu może być powołany indywidualnie, lecz istnieje również szansa, aby wszystkich powołać równocześnie na czas trwania jednej kadencji.
Uprawnienia zarządu są scharakteryzowane przepisami prawa, postanowieniami umowy konkretnej spółki z o.o. i regulaminem dotyczącym zarządu. Wspomniane już uprawnienia zostały podzielone na dwie formy:
- zarządzanie funkcjonowaniem spółki,
- reprezentowanie spółki wobec innych przedsiębiorstw.

Prawo do wymienionych powyżej czynności, dotyczy różnego rodzaju kwestii sądowych i pozasądowych wiążących się z działalnością spółki. Prawo do reprezentowania spółki można ograniczyć wobec osób trzecich. Członkowie, dokonujący czynności prawnych w imieniu spółki, są zobligowani, aby składać własnoręczne podpisy, które będą zgodne z wzorem podpisu znajdującym się w dokumentach rejestrowych.

W przypadku spółki z o.o. prowadzonej przez jedną osobę, jedyny widniejący wspólnik nie ma prawa do jej reprezentowania. Wyjątek pojawia się w przypadku zgłoszenie spółki do KRS. Gdy 100% udziałów spółki z o.o. należy do jednego wspólnika, oświadczenie woli musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

Jednak, gdy zarząd złożony jest z wielu osób, to sposób reprezentowania spółki uregulowany zostaje w umowie spółki z o.o.. W takim przypadku zarząd nie może wyłączyć wolą wspólników z reprezentacji spółki. Oświadczenia przedkładane spółce i doręczane pisma można kierować do jednego członka zarządu danej spółki lub odpowiedniego prokurenta. Istnieje także możliwość, aby określić zakres obowiązujących praw i obowiązków, których przekroczenie będzie wymagało reprezentacji co najmniej dwóch członków zarządu.

Odwoływanie członka zarządu.
Każdy z członków zarządu spółki z o.o. może zostać odwołany w dowolnej chwili w oparciu o uchwałę wspólników lub podjętą decyzję osoby uprawnionej. Odwołany członek zarządu nie jest pozbawiony roszczeń ze stosunku pracy lub innego tytułu. Wszystkie informacje na temat przebiegu tej procedury znaleźć można w umowie spółki, w której również można ograniczyć odwołanie z ściśle określonych powodów.
Spółka z o.o., a odpowiedzialność jej wspólników.

Objęcie funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powiązane jest z specyficznym podziałem odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Każdy członek zarządu musi liczyć się z tym, że podlega kilku rodzajom odpowiedzialności, a więc cywilnej, karnej, podatkowej i wobec ZUS-u.

ISTOTNE!

Nie bez powodu mówi się, że informacje zawarte w KSH są bardzo ważne. Otóż mówią o tym, że w sytuacji kiedy bezskuteczna okazała się egzekucja przeciwko spółce, wówczas to członkowie zarządu odpowiadają wobec wierzycieli spółki za niewywiązanie się z zobowiązań.

Odpowiedzialność członka zarządu może zostać uchylona pod warunkiem, że:
→ w odpowiednim momencie złoży wniosek o ogłoszenie upadłości spółki,
→ nie będzie on winny niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki
→ mimo niezgłoszenia wniosku o upadłość, wierzyciel nie odniósł szkody.

Jakie organy występują w spółce z o.o?

Żeby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogła bez zarzutu funkcjonować, powinna być nadzorowana przez ludzi znających się w pełni na wszelkich zarówno prawach, jak i obowiązkach powiązanych z prowadzeniem spółki. Nie bez powodu mówi się, że spółka bez organu nadzorującego, to nie spółka. Taki przypadek nie ma możliwości zaistnienia, bo założenie firmy się nie uda, gdy nie zostaną wskazane osoby odpowiedzialne i kierujące.
To moment, żeby przedstawić organy wymagane do powołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Możemy naznaczyć trzy stopnie istotności poniższych organów, zatem będą one ukazane rozpoczynając od najważniejszego.

Najwyżej pod względem ważności uplasowało się zgromadzenie wspólników, które tworzone jest przez wszystkich wspólników danej spółki. Zajmuje się ustanawianiem różnego rodzaju uchwał i decyzji poprzez większość głosów. Organ ten może być zwołany przez zarząd, radę nadzorczą (informację na temat tych organów pojawią się w dalszej części artykułu) i wspólników, którzy zostali do tego upoważnieni przez sąd. Obradowanie tego organu może, w zależności od powodu jego zwołania, być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Następny jest zarząd, składający się nie tylko ze wspólników, ponieważ mogą go tworzyć także osoby niepowiązane bezpośrednią z spółką niebędące współwłaścicielami spółki. W zarządzenie może zasiadać zarówno jedna, jak i kilka osób. Funkcją zarządu spółki jest należyte strzeżenie wszystkich spraw spółki a także jej reprezentowanie. Osoby są powoływane i odwoływane na członków zarządu na podstawie uchwały wspólników podjętej na zgromadzeniu.

Już ostatnim organem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest Rada Nadzorcza lub Komisja Rewizyjna, która pełni funkcje kontrolne. Skład jest powoływany przez wszystkich wspólników na okres kadencji. Organ ten ma pełnić funkcję czuwania nad funkcjonowaniem spółki. Istotne jest, aby ujawnić, iż ten organ nie ma praw , aby wydawać polecenia związane z zarządzaniem spółką.

Nowość! Rejestracja spółki przez Internet.

Przeprowadzenie rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy pomocy Internetu od pewnego czasu jest już dostępne w Polsce. Aby tego dokonać powinieneś zająć się stworzeniem swojego profilu w systemie udostępnianym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nie jesteś pewien czy sposób ten stanowi bezpieczne rozwiązanie? Czy w związku z tym przedsiębiorcom będzie się lepiej prowadziło firmę? Z czym wiążę się cała procedura? Czym należy zająć się w pierwszej kolejności?

By rejestracja spółki z o.o. mogła przebiec bez żadnego problemu, trzeba uprzednio zaznajomić się z wydanym przez Ministra Finansów rozporządzeniem, które określa reguły tworzenia profilu w wyżej wymienionym portalu, aby następnie mogły ruszyć kolejne procedury.

W przypadku, kiedy konto przedsiębiorcy zostanie założone, wówczas może on rozpocząć pracę nad kwestią opracowywania umowy danej spółki opierając się o wzór podany na stronie. Co później? Wspomniane już rozporządzenie przewiduje, że zanim zostanie zawarta umowa należy wypełnić elektroniczny wniosek, którego treści po zatwierdzenie nie będzie można już zmienić. Po uzupełnieniu wniosku a także przygotowaniu odpowiedniej umowy, właściciel tworzonej spółki zobligowany jest do zaakceptowania dokumentów w sposób teleinformatyczny, a dokładniej poprzez złożenie podpisu elektronicznego. Jako przedsiębiorca zaczynający swoją przygodę z biznesem, musisz wiedzieć, że złożenie swojego podpisu na kartkach umowy sprawia, iż znika możliwość zmiany treści sporządzonej umowy.

Wniosek… prawie gotowy. Jakie dokumenty przedłożyć razem z nim? Elektroniczny wniosek w celu wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego musi być zaopatrzony dodatkowo w umowę spółki, która uprzednio została potwierdzona podpisem elektronicznym, listę z danymi wszystkich wspólników i zaświadczeniami wszystkich członków zarządupotwierdzającymi wniesienie wkładów na rzecz kapitału zakładowego.

Przyjęło się, że rejestracja spółki za pośrednictwem Internetu jest bardzo korzystnym sposobem na założenie spółki dla tych, którym zależy na czasie. Możliwe, że jest to dobry sposób na przebrnięcie przez wszelkie procedury związane z początkowym prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Fakt, wszystko realizowane jest w szybszym czasie, ale czy to najlepsze rozwiązanie?

Jeśli naprawdę bardzo zależy Ci na szybkim terminie realizacji, a zarazem na całkowitym profesjonalizmie, to pomyśl o skorzystaniu z usług firmy, oferującej możliwość, która Cię interesuje, a poza tym jest w stanie Ci zaproponować wiele innych rozwiązań, którymi zainteresowani są często niedoświadczeni biznesmeni. Na polskim rynku przedsiębiorców jest całkiem sporo takich firm, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji przeanalizuj ich oferty, a w następnej kolejności podejmij współpracę, której w przyszłości z całą pewnością nie pożałujesz.

Odpowiedzialność w spółce z o.o.

W Polsce działalność można zakładać na wiele sposobów, lecz najpopularniejszym z nich jest spółka z o.o., wyróżniająca się od reszty w kwestii jej odpowiedzialności wobec wierzycieli.

Fundamentalną i prawdopodobnie najbardziej atrakcyjną cechą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, iż każdy przedsiębiorca będący wspólnikiem nie odpowiada za jej długi, ponieważ ona posiadając osobowość prawną samodzielnie może odpowiadać za swój majątek. Wspólnicy mogą jedynie utracić wniesione kapitały i innego rodzaju świadczenia.

Istotne! Odpowiedzialność za zobowiązania nie dotyczy prywatnego majątku wspólników.

Jednak w przypadku, kiedy wspólnik równocześnie jest członkiem zarządu, a uzyskane kwoty egzekwowane w celu pokrycia zobowiązań nie będą wystarczające, wówczas wszyscy wspólnicy solidarnie odpowiadają za zaciągnięte zobowiązania.

Kiedy odpowiedzialność za zobowiązania sp. z o.o. może być uchylona?

Może to nastąpić:
→ kiedy formularz o upadłość lub likwidację spółki został złożony w odpowiednim terminie,
→ kiedy niedokonanie zgłoszenia wniosku nie wywołało szkody na rzecz pożyczkodawców,
→ gdy zarząd dowiedzie, iż spółka jest posiadaczem majątku, który wystarczy na spłatę zadłużeń,
→ gdy wniosek o upadłość lub likwidację został przedłożony zanim pozwany wspólnik otrzymał stanowisko członka zarządu,
→ kiedy nie przeprowadzono egzekucji majątku danej spółki.

Gotowe spółki, jako nowoczesne rozwiązanie związane z tworzeniem swojej firmy.

Kto nie chciałby założyć własnej działalności, aby móc spełnić swoje marzenie? Jest jakiś istotny problemem, aby nie zmierzyć się z tym wyzwaniem? Nie masz wystarczająco dużo czasu, aby móc ogarnąć wszystkie ważne kwestie związane z zakładaniem własnej firmy? Ktoś powiedział Ci, że sobie nie poradzisz? Jeśli możesz przypisać sobie choćby jedną z powyższych przyczyn, to konieczne jest, abyś zapoznał się z opcją przedstawioną poniżej, która może okazać się idealnym wyjściem także dla Ciebie.

Warto wiedzieć – gotowe spółki.

Z czym wiążę się zakup gotowej spółki? Jakie korzyści będzie można zauważyć? Zdaję sobie sprawę z tego, że na obecną chwilę Twoja głowa jest pełna pytań. Spokojnie, zajmiemy się wszystkim i zaraz wszystko już będzie jasne. Teraz się skoncentruj, bo czas na konkrety!

Opcja ta jest bardzo prostym, wygodnym, ale także szybkim sposobem na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Prosty, gdyż prócz wyboru formy spółki, jaką zamierzasz prowadzić, żadnymi innymi załatwieniami nie musisz się przejmować. Musisz jedynie zgłosić się z tą prośbą do wyspecjalizowanej firmy, której pracownicy zajmą się znalezieniem dla Ciebie spółki, która w pełni spełni wszelkie Twoje żądania. Na końcu ostatnim Twoim zadaniem będzie podpisanie umowy i… będziesz mógł pochwalić się, że zostałeś właścicielem spółki. Wygodny, gdyż jak już wcześniej nadmieniłam funkcjonują firmy, które swoją działalność opierają o oferowanie pomocy przedsiębiorcom wkraczającym w świat biznesu. Podejmując decyzję o skorzystaniu z usług tego typu firmy, decydujesz się na kompletny komfort oraz uniknięcie różnego rodzaju kruczków prawnych. Najwyższy czas, żeby napisać, dlaczego alternatywa ta jest uważana za szybką. Podejrzewam, że zdajesz sobie sprawę z tego, iż bieganie po wszystkich koniecznych urzędach bywa nie tyle męczące, co bardzo czasochłonne. Potrzeba uzupełniania wielu formularzy, przedkładania wniosków, a później zamieszanie z kompletowaniem wszystkich uzyskanych dokumentów i informacji przeważnie trwa aż kilka tygodni. Nie wolno zapomnieć o tym, że do tego wszystkiego dochodzi dodatkowo stres, nerwy, przemęczenie. Niestety często można spotkać się z tym, że w czasie tej koniecznej bieganiny, zakładający firmę rezygnuje ze swojego celu… Wówczas wszystko idzie na nic, nawet, gdy spełnienie marzeń było na wyciągnięcie ręki… No i po co narażać się na taką sytuację? Aby nie dopuścić się wspomnianej wcześniej sytuacji, trzeba wiedzieć o możliwości gotowych spółek.

Skąd pomysł na gotowe spółki?

Spółki te zostały wymyślone z myślą o osobach takich, jak Ty, czyli ambitnych, którzy planują założyć własną firmę, a którzy zdają sobie sprawę z tego, że bardziej odpowiedzialne jest, aby powierzyć to osobie wykształconej w tym kierunku. Pasja, chęć samorealizacji i pragnienia to podstawowe czynniki, mające wpływ na ostateczną decyzję ludzi, którzy postanawiają założyć własną działalność. Idea gotowych spółek jest wręcz banalna i można ją określić dosłownie w jednym zdaniu, dokonujesz zakupu wybranej przez siebie spółki, a już następnego dnia możesz przystąpić do działania. Wszystkie ważne zagadnienia: zarejestrowania, pozyskanych numerów KRS, NIP, REGON oraz VAT i VAT UE otrzymujesz w momencie podpisania umowy. Prócz tego masz możliwość, aby wymagać przedstawienia pełnej dokumentacji księgowej, potwierdzenia braku wszelkiego rodzaju zadłużeń oraz informacji w kwestii wniesionego kapitału zakładowego.

Obecnie rynek polski przepełnia się spółkami, których właściciele zaczęli działalność, w oparciu o opcję zakupu gotowych spółek. Skoro otrzymałeś taką szansę, to dlaczego miałbyś z niej nie skorzystać? Nie zastanawiaj się zbyt długo, działaj, a ja trzymam mocno kciuki!

Ile wynosi i jak wnieść kapitał zakładowy w sp. z o.o.?

W pierwszej kolejności powinno się przybliżyć istotę kapitału zakładowego, któremu poświęcony został cały ten artykuł. Otóż według ogólnej definicji jest to wkład w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, który pokrywają założyciele. Kwota, o której mowa nie jest stała, lecz trzeba zwrócić uwagę na to, że ustalana jest jej minimalna wysokość. Naturalnie wartość ta może być wyższa, ale nie ma opcji, aby była niższa od kwoty, którą narzuca KSH. Wartość kapitału wnoszonego przez wspólników koniecznie musi zgadzać się z informacjami, które zostały ujawnione w umowie spółki, jej statucie i rejestrze handlowym.

Na ten moment omawiany kapitał sp. z o.o. kształtuje się na poziomie 5 000 zł, a pokrywany jest na podstawie udziałów, które wnoszą założyciele. Rozdzielenie udziałów pomiędzy poszczególnych wspólników niekoniecznie musi być równe, bo to właśnie liczba zakupionych udziałów akcentuje stanowisko wspólników w spółce. Jeżeli w przyszłości zamierzasz być udziałowcem w spółce z o.o., pamiętaj, że cena jednego udziału musi przekraczać wartość 50 zł.

 

Co może być wkładem na kapitał zakładowy?

- pieniądze,

- aport,

- patenty, itp.

Przepisy zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych konkretnie określają, iż osoby, które podejmują się rejestracji działalności, ostatecznie w dniu rejestracji, muszą przedstawić całość kapitału zakładowego, a oprócz tego każdy ze wspólników jest zobowiązany, żeby w Sądzie Rejestrowym przedłożyć oświadczenie informujące o pokryciu kapitału zakładowego w nowo powstałej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W sytuacji popełnienia błędu dotyczącego kwoty wniesionego kapitału w oświadczeniu, wszyscy wspólnicy solidarnie muszą zapełnić brakującą część.

Jakie informację należy posiadać na temat udziałów?

Udziały mogą zostać uchylone przymusowo lub całkiem dobrowolnie, lecz jest to związane także z likwidacją nie tylko obowiązków, ale także praw konkretnego udziałowca. Jednak, aby to dokonać, konieczne jest zwołanie w pierwszej kolejności zgromadzenia wspólników, na którym decyzja ta zostanie na mocy prawa uznana, a w następnej kolejności będzie trzeba zająć się uaktualnieniem zmian w akcie założycielskim.

Jak wiadomo, w każdej spółce z o.o. musi zostać powołany zarząd, który w swoich obowiązkach ma prowadzenie tzw. księgi udziałów, gdzie zapisane są informacje takie, jak: imię i nazwisko każdego z wspólników, adresy, a także liczba i wartość posiadanych udziałów.

W kilku słowach o umowie spółki z o.o.

Zanim zaczniesz wywiązywać się z obowiązków związanych z prowadzeniem spółki z o.o., musisz dobrze zorientować się w temacie sporządzania jej umowy. Zatem przed wybraniem się do Krajowego Rejestru Sądowego, aby przekazać wszystkie wnioski, postaraj się, żeby umowa Twojej spółki była sporządzona, tak jak powinna.

Skupmy się na konkretach.

Tyle starań, ale uwierz, że warto, gdyż jest to fundamentalny dokument w każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, który zawierają wszyscy jej wspólnicy. Zostają w niej określone zasady prosperowania spółki, a także prawa i obowiązki każdego z udziałowców. W przypadku, kiedy w spółce nie będzie kilku wspólników, zamiennikiem umowy jest jej akt założycielski. Bez wyjątku każda spółka z o.o. musi mieć sporządzoną w formie aktu notarialnego umowę w oparciu o postanowienia znajdujące się na kartach Kodeksu Spółek Handlowych.

Co powinno znaleźć się w umowie spółki z o.o.? O czym nie wolno zapomnieć? Jak się zabrać za jej tworzenie?

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w swojej umowie powinna zawrzeć:
→ nazwę i adres siedziby spółki,
→ zamierzony przedmiot działalności oparty o PKD,
→ wysokość wnoszonego kapitału oraz informację o tym, czy został on wniesiony w całości (na dzień dzisiejszy minimalna kwota, jaką należy wpłacić to 5000 zł),
→ informację na temat tego, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział,
→ ilość i nominalną wartość udziałów, które objęte zostały przez wspólników,
→ czas, na jaki zawierana jest spółka z o.o..

Warto pamiętać, że wszystkie koszty związane z podpisywaniem umowy spółki z o.o., są bezpośrednio powiązane z wysokością wniesionego kapitału.

Jeżeli boisz się, że nie poradzisz sobie ze sporządzeniem umowy własnej sp. z o.o., to pamiętaj, że masz możliwość skorzystania z usług firmy, która dokładnie się na tym zna. W razie niedopatrzenia każdy ewentualny błąd będzie mógł mieć ogromne znaczenie dla dalszych losów Twojej spółki.

Na czym polega metoda „jednego okienka”?

Zamierzasz zapoczątkować własną firmę, ale nie dysponujesz czasem, który mógłbyś przeznaczyć na bieganie po wszystkich wymaganych administracjach publicznych… Współczesny świat wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom chcącym założyć spółkę. Najbardziej chwaloną jest metoda jednego okienka, polegająca na tym, iż wszystkie konieczne dokumenty można doręczyć w określonym sądzie, aby mógł rozsyłać je do następnych instytucji, rejestrując poprzez to Twoją firmę. Sąd Rejestrowy musi trzymać się określonego terminu trzech dni, aby wysłać formularze następnym urzędom. Musi się to odbywać szybko i sprawnie, bo na zarejestrowanie działalności są dwa tygodnie od chwili złożenia wniosku.

Chciałbyś dowiedzieć się jak toczy się taki proces rejestracji?

Otóż dokument przekazany do US umożliwia pozyskanie decyzji o przyznaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (w skrócie NIP), aby tą następnie odesłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co informuje o zgłoszeniu spółki jako płatnika składek. Aby tworzona działalność uzyskała pełną zdolność do rozpoczęcia działalności, powinien zostać założony rachunek bankowy (do czego są potrzebne: numer REGON, odpis z KRS, i akt założenia spółki). Jeśli spółka będzie podatnikiem VAT, właściciel firmy musi liczyć się z obowiązkiem zgłoszenia tego faktu na odpowiednim formularzu VAT-R. Będąc w US, można za jednym razem zaktualizować dane na temat wyboru formy opodatkowania, ewentualnego korzystania z usług biura rachunkowego itp.

 Page 1 of 2  1  2 »